Taïkaï Noguchi - UK 2022

Takai Yukio Noguchi - Soke Koto Ryu

Epsom 2022


Takai en présence de Senseï Noguchi

450 participants!